Հայերեն | Русский | English

Անդամակցություն

  • Ինչպես անդամակցել

Կազմակերպության անդամ կարող են լինել բարձրագույն կրթությամբ, հոգեկան առողջության ոլորտում աշխատող, դասավանդող և ուսումնառող քաղաքացիները, ինչպես նաև չաշխատող հոգեբույժներն ու հարակից մասնագիտություն ունեցողները, ովքեր ընդունում են սույն կանոնադրությունը անկախ սեռից, ազգությունից, հավատից և քաղաքական համոզմունքներից: Կազմակերպությունում ոչ հոգեբույժների թվաքանակը չպեստք է լինի անդամների 25 տոկոսից ավելի:
Կազմակերպության անդամ է համարվում նախագահի անունով դիմում գրած այն քաղաքացին, որի անդամության օգտին քվեարկում է Գործադիր վարչության կեսից ավելին: Անդամակցելու համար կարելի է կապվել apsecretariat@apnet.am էլ. փոստով կամ զանգահարել 098 348983: Հնարավոր է նաև լրացնել անդամակցության օնլայն ձևը

  • Կազմակերպության անդամն իրավունք ունի.

Ընտրել և ընտրվել նրա ղեկավար մարմիններում,
Դիմել առաջարկություններով, դիմումներով և հարցումներով կազմակերպության ղեկավար մարմիններին և ոչ ուշ քան 10 օրվա ընթացքում ստանալ պատասխան:
Օգտվել կազմակերպության ծառայություններից, ստանալ կոնսուլտատիվ, իրավական, կազ­մա­կերպ­չա­կան օգնություն և օժանդակություն:
Մասնակցել կազմակերպության ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերի, գործունեության հիմ­նա­դրույթ­նե­րի մշակ­մա­նը, ազատորեն րտահայտել սեփական հայացքներն ու տե­սա­կետ­ները:
Կազմակերպել և մասնակցել կազմակերպության ծրագրերից եւ կանոնադրությունից բխող միջոցառումներին:
Անարգել դուրս գալ կազմակերպությունից գրավոր տեղեկացնելով Գործադիր վարչությանը և նշելով դուրս գալու պատճառները:

  • Անդամների պարտականություններ

Կազմակերպության անդամը պարտավոր է:
Պահպանել կազմակերպության կանոնադրային դրույթները,
Ցուցաբերել հնարավոր աջակցություն կազմակերպության գործունեությանը,
Ժամանակին մուծել անդամավճարը և նպաստել կազմակերպության ֆի­նան­սա­կան ամ­րա­պնդմանը,
Աշխատել բարձրացնելու իր մասնագիտական որակավորումը
Մասնակցել կազմակերպության կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին:

Դառնալ ասոցիացիայի անդամ »

Ես աջակցում եմ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նպատակներին և միանում եմ ասոցիացիային այդ նպատակներին հասնելու համար։ Ես պարտավորվում եմ հետևել Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի կանոնադրությանը։

Անուն Պարտադիր էՆիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Ազգանուն Պարտադիր էՆիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Հայրանուն Նիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէ Նիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Ծննդյան տարի
օրինակ (2000-01-01)
Պարտադիր էՍխալ ֆորմատ է
վայրը Պարտադիր էՆիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Կրթությունը Պարտադիր էՆիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Աշխատանքի վայրը Նիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Պաշտոնը Նիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Հետդիպլոմային կրթությունը՝ ինտերնատուրա, օրդինատուրա Նիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէ Նիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Գիտական կոչումներ Նիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Հասցեն Պարտադիր էՆիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Հեռախոսը Պարտադիր էՍխալ ֆորմատ էՆիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է
Էլ-փոստը Պարտադիր էՍխալ ֆորմատ էՆիշերի մինիմում արժեքը բավարար չէՆիշերի մաքսիմում արժեքը գերազանցված է

WPA Thematic Congress on Dementia