Հայերեն | Русский | English

Գլխավոր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

Հարգելի՛ գործընկերներ, տեղեկացնումենք, որ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան, Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը, ՌԵՔԱՎԵՐԻ ՔՈԼԵՋԸ և «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-նիրականացնում են ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ:

ԾՐԱԳՐԻ շրջանակներում մարտի 19-իցհունի­սի 7-ը տեղի են ունենալու ՀՀ առողջապահութ­յան նախարարության կողմից կրեդիտա­վորվող 5 տեսագործնական դասընթացներ (12-14 կրեդիտներ)՝ նախա­տեսված ընտանեկան բժիշկների, թերապևտներիկլինիկական հոգեբանների, հոգեբույժների, հոգեթերապևտների և նյարդաբանների համար:

Դասընթացին մասնակցության պայմաններին ծանոթանալու և նախնական գրանցման համարզանգահարել `

Հեռ. (091)708741, (010)544077

 

Դասընթացի ԾՐԱԳԻՐԸ տես այստեղ

Դասընթացներըվարելուեն`

  • Սամվել Սուքիասյան

բ.գ.դ., պրոֆեսոր, «Արթմեդ» բժշկական վե­րա­կանգնողական կենտրոնի «Սթրես» հոգե­կան առողջության վերականգնման կլինի­կայի ղեկավար

  • Նարինե Խաչատրյան

հ.գ.թ., դոցենտ, ԵՊՀ-ի անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

  •  Լիլիթ Բաղդասարյան

հ.գ.թ., դոցենտ, ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավար­ժության և հոգեբանության դոցենտ, «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ

  • Լիլիթ Կարապետյան

     հոգեբան, ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժութ­յան և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Դասերի տևողությունը՝ 2 ժամ, ժամը 17:30-20:00 (18:30-19:00 ընդմիջում)

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻԾՐԱԳՐԵՐԸ

  1. 1.  ՍՈՄԱՏԻԿ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵ­ԲԱՆԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ (12 կրեդիտներ)

 

1-ինհանդիպում՝ 19.03.2018

Բժշկության և հոգեսոմատիկայի փոխհարաբե­րությունները:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

2-րդհանդիպում՝ 20.03.2018

Հոգեբանական գործոնների դերը ֆիզիկական և հոգեկան առողջության պահպանման համա­տեքստում`հասկացություն հոգեկանի կառուց­վացքի, սթրեսի, սոցիալական ադապտացիայի, գիտակցության մասին:

Վարող` Լիլիթ Բաղդասարյան

3-րդհանդիպում՝ 26.03.2018 

Անձնային գծերը որպես հիվանդության առա­ջացման և զարգացման գործոն:

Վարող` Նարինե Խաչատրյան

4-րդհանդիպում՝ 27.03.2018 

Անձնային գծերի գնահատում և հոգեախտորո­շում:

Վարող` Նարինե Խաչատրյան

5-րդհանդիպում՝ 02.04.2018

«Հիվանդության ներքին պատկեր» և «առողջու­թյան ներքին պատկեր» hասկացությունները:

Վարող՝ Լիլիթ Բաղդասարյան

6-րդ հանդիպում` 03.04.2018

Մասնագիտական հուզական այրման և սթրեսի կանխարգելման միջոցները:

Վարող՝ Լիլիթ Կարապետյան

 

2. ՆԵՎՐՈՏԻԿ, ՍԹՐԵՍՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐ­ՎԱԾ ԵՎ ՍՈՄԱՏՈՖՈՐՄ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵ­ՐԸ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ (14 կրեդիտներ)

 

1-ին հանդիպում` 09.04.2018

Փսիխոտիկ և նևրոտիկ խանգարումների համե­մատական բնությագիրը:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

2-րդ հանդիպում` 10.04.2018

Հիմնական նևրոտիկ խանգարումների հոգե­ախտաբանական բնութագիրը` տագնապային, ֆոբիկ, օբսեսիվ-կոմպուլսիվ և սթրեսային  խանգարումներ:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

3-րդ հանդիպում` 16.04.2018

Հիմնական նևրոտիկ խանգարումների հոգե­ախտաբանական բնութագիրը, դիսոցիատիվ խանգարում, նևրասթենիա, սոմատոֆորմ, դե­պերսոնալիզացիայի և դեռեալիզացիայի  խան­գարումները:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

4-րդ հանդիպում` 17.04.2018

Նևրոզների փսիխոֆարմակոթերապիա. պլյուս­ներ և մինուսներ:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

5-րդ հանդիպում՝ 23.04.2018

Նևրոտիկ խանգարումների առաջացման պատ­­ճառները՝ ըստ տարբեր հոգեբանական դպրոցների:

Վարող` Լիլիթ Բաղդասարյան

6-րդ հանդիպում՝ 25.04.2018

Նևրոտիկ խանգարումների հոգեթերապիայի ուղղությունները:

Վարող`Լիլիթ Բաղդասարյան

7-րդ հանդիպում՝ 26.04.2018

Հոգեբանական խորհրդատվական տեխնիկա­ները: 

Վարող` Լիլիթ Կարապետյան

 

3. ԴԵՊՐԵՍԻՎ  ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ  ՀԱՂԹԱ­ՀԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ (12 կրեդիտներ)

 

1-ինհանդիպում՝ 30.04.2018

Դեպրեսիան որպես կլինիկական կատեգորիա՝ բնութագիրը, ծագումնաբանությունը, պաթո­գենեզը:

Վարող՝ Սամվել Սուքիասյան

2-րդհանդիպում՝ 01.05.2018

Դեպրեսիայի հոգեկան և սոմատիկ դրսևորում­ները:

Վարող` Լիլիթ Կարապետյան

3-րդհանդիպում՝ 07.05.2018

Դեպրեսիայի հայտնաբերման գործիքների կիրառման առանձնահատկությունները: Վարող` Լիլիթ Բաղդասարյան

4-րդհանդիպում ՝08.05.2018

Դեպրեսիայի հաղթահարմանն ուղղված կոգ­նիտիվ հոգեթերապիայի հիմունքերը: 

Վարող` Լիլիթ Կարապետյան

5-րդհանդիպում՝ 14.05.2018

Դեպրեսիայի հաղթահարմանն ուղղված ընտա­նեկան հոգեթերապիայի և ընտանիքի խորհր­դատվության հիմունքները:

Վարող`Լիլիթ Բաղդասարյան

6-րդհանդիպում՝ 15.05.2018

Դեպրեսիայի հոգեթերապիայի հումանիստա­կան ուղղության մեթոդները:

Վարող` Լիլիթ Բաղդասարյան

 

4. ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱՅԻԵՎՇԻԶՈՖՐԵՆԱՆՄԱՆՓՍԻԽՈՏԻԿԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻՀՈԳԵՍՈ­ՑԻ­ԱԼԱԿԱՆՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ (14 կրեդիտներ)

 

1-ինհանդիպում՝ 21.05.2018

Շիզոֆրենիայի կոնցեպցիաների էվոլյուցիան` դասական և արդի մոտեցումները:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

2-րդհանդիպում՝ 22.05.2018

Շիզոֆրենիայի և շիզոֆրենանման փսիխոզնե­րի կլինիկական առանձնահատկութ­յունները: 

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

3-րդհանդիպում՝ 23.05.2018 

Հոգեսոցիալական ռեաբիլիտացիայի տեսակ­ները:

Վարող` Լիլիթ Բաղդասարյան

4-րդհանդիպում՝ 28.05.2018

Ապաքինում  (recovery) և հոգեսոցիալական վե­րականգնողական աշխատանքի հիմունքներ:

Վարող` Նարինե Խաչատրյան

 

5-րդհանդիպում՝ 29.05.2018

Վերականգնողական գործընթացի կազմա­կերպման առանձնահատկությունները:

Վարող` Լիլիթ Բաղդասարյան և հավասար խորհրդատու

6-րդհանդիպում՝ 30.05.2018

Հոգեսոցիալական ռեաբիլիտացիայի ոլորտում CARe մոտեցումը:

Վարող` Նարինե Խաչատրյան

 

5. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԲԺՇԿԱԿԱՆՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻՀՈԳԵԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸԵՎՎԱՐՄԱՆԲԺՇԿԱՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆԱՍ­ՊԵԿՏՆԵՐԸ (10 կրեդիտներ)

 

1-ինհանդիպում՝ 04.06.2018

Սոմատոփսիխիկ խանգարումների ընդհանուր բնութագիրը:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

2-րդհանդիպում` 05.06.2018

Ընդհանուր պրակտիկայի կլինիկայում ադապ­տացիաի խանգարումների բնութաիրը և թերա­պիան:

Վարող` Սամվել Սուքիասյան

3-րդհանդիպում` 06.06.2018

Մարմնական հիվանդություն ունեցող անձի հոգեվիճակի առանձնահատկութ­յունները:

Վարող` Լիլիթ Բաղդասարյան և հավասար խորհրդատու

4-րդհանդիպում` 07.06.2018

Ընդհանուր պրակտիկայի կլինիկայում ադապ­տացիաի խանգարումների հոգեախ­տորոշումը և հաղթահարման հոգեբանական միջոցները:

Վարող` Լիլիթ Կարապետյան

5-րդհանդիպում` 08.06.2018

Բժիշկի խոսքի հոգեբանական առանձնա­հատկությունները հիվանդի հետ զրույցում:

Վարող՝ Նարինե Խաչատրյան

 

ՄերհասցենԽանջյան 35/18,

Ֆեյսբուքյանկայքէջ` ՌեքավերիՔոլեջ - Recovery College

Կայք` cpsr.info

 

 

2018-02-20

WPA Section on Epidemiology and Public Health 2016

EAPM 2016

 “16th Annual Meeting of Geriatric Psychoneuropharmacology"

WASP

7th World Congress on Woman`s Mental Health

Empathia