Հայերեն | Русский | English

Գլխավոր

Սպիտակի խնամքի տան անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց

«Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019թվականների» ռազմավարության իրականացմանշրջանակում կարևորագույն կետերից էր համայնքահեն ծառայությունների հիմնումը: Հայաստանը նոր է իրականացնում դեինստիտուցիոնալիզացիայի առաջին քայլերը և ալտերնատիվ համայնքային խնամքի տների բացումը հոգեկան առողջության երկարատև խնդիրներ ունեցող անձանց համար կարևորագույն քայլ է այդ ուղղությամբ:Այդ նպատակի իրագործման ճանապարհին անհրաժեշտ քայլերից էր ոչ միայն սատարվող համայնքային բնակարանի համար տարածքի ընտրությունը համայնքի ներսում, ոչ միայն այդ տան ներքին վերանորոգման և կահավորման աշխատանքների իրականացումը, այլ նաև աշխատող անձնակազմի վերապատրաստումը: Կարելի է ասել, որ համայնքահեն ծառայության ստեղծման համար պետք է ապահովվի երկու հիմնական նախապայման՝

 1. Սատարվող բնակարանի գտնվելը համայնքի ինֆրաստրուկտուրայի մեջ, ոչ թե դժվար հասանելի ծայրամասում և
 2. Սատարվող բնակարանի աշխատակիցների մոտեցումը հոգեկան առողջության խնդիրներին, ուղղվածությունը դեպի բնակիչների ինքնուրույնության վերականգնումը և սոցիալական ադապտացիայի ու ռեսոցիալիզացիայի ապահովումը:

Հայաստանի առաջին խնամքի տան համար ընտրվեց Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքը, որտեղ քաղաքապետարանի, մարզպետարանի և բաց հասարակության ինստիտուտի միջոցներով հնարավոր դարձավ հարմարավետ շենքի ընտրությունը և վերանորոգումը: Անձնակազմի ընտրությունը և վերապատրաստման գործընթացում արդյունավետ մասնակցություն ունեցան, ՀՀԱ նախագահ՝ Արմեն Սողոյանը, ՀՀԱ Գործադիր վարչության անդամ, «Սթրես» կենտրոնի ղեկավար, պրոֆեսոր Ս.Սուքիասյանը, Սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարարության հաշմանդամության բաժնի պետ, սոցիալական աշխատող, իրավաբան Անահիտ Գևորգյանը և Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնի հոգեբան՝ Լիլիթ Բաղդասարյանը:

Վերապատրաստման 3 օրանոց դասընթացի հիմնական նպատակն էր ներկայացնել հոգեկան առողջության ոլորտում ժամանակակից մոտեցումների առանձնահատկությունները, ուղղվածությունը դեպի ցանկացած անձի մաքսիմալ սոցիալական ներառումը պահպանված ներքին և արտաքին ռեսուրսների վերհանման և ուժեղացման միջոցով:

Վերապատրաստման Ծրագրի հիմնական թեմաներն էին ՝

 • Ինչէհոգեկանառողջությունը՝ներկամոտեցումներըևհայաստանյանիրավիճակը,ինչէխնամքի տուն (աջակցվողբնակարան)հաստատությունըառհասարակսոցիալականինտեգրմանմոդելը
 • Հոգեկան առողջության երկարատև խնդիրների (փսիխոզների, մասնավորապես շիզոֆրենիայի) հոգեախտաբանական բնութագիրը, ընթացքը,  հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող մարդու հոգեկան գործընթացների առանձնահատկությունները:
 • Հիվանդությանառաջինախտանշաններիբացահայտմանևսրացմանկանխարգելմանհնարավորությունները, բուժմանեղանակները
 • Սթրեսի կառավարման առանձնահատկութունները:
 • Անձըևհոգեսոցիալականվերականգնումը: Մոտեցումըանձինվերականգնմանտեսանկյունից
 • Վերականգնողականմիջավայրիստեղծմանառանձնահատկությունները, դրական միջանձնային հարաբերությունների ստեղծման և պահպանման առանձնահատկությունները
 • Համայնքայինտանըհոգեբույժիև հոգեբանիաշխատանքիներկայացում, սոցիալական աշխատանքը համայնքային տանը, դեպքերի վերլուծություն
 • Անհատականվերականգնողականպլանիկազմում, անձնայինտվյալներ, վերականգնմանարդյունքներիհաշվառումամսականևտարեկանկտրվածքով: Անհրաժեշտթեստերևհարցաշարեր
 • Տարեց և հաշմանդամություն ունեցող, այդ թվում` հոգեկան առողջության խնդիրներ, անձանց խնամքի և սոցիալական ծառայությունների տրամադրմանն առնչվող ՀՀ օրենսդրությունը (օրենքներ, որոշումներ, ոլորտի ռազմավարություն, հայեցակարգ):
 • ՀՀ կառավարության 2015թ. դեկտեմբերի 17-ի «Շուրջօրյա խնամքի տներում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N1533-Ն որոշման ներկայացում:
 • Հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների գործունեության էթիկայի կանոնները հաստատելու մասին` ՀՀ  ԱՍՀ նախարարի 2016 թ. հունվարի 20-ի N10-Ա/1 հրամանի ներկայացում: Թերապիայիկազմակերպմանկարգըևպայմանները շուրջօրյա խնամքի հաստատություններում, հարց ու պատասխան, ինտերակտիվ քննարկում: 

Սպիտակի խնամքի տան անձնակազմի վերապատրաստումը կրում է շարունակական բնույթ և պարբերաբար կազմակերպվելու են հանդիպումներ, քննարկումներ, դեպքի ներկայացումներ և վերլուծություններ:

2016-06-14

WPA Section on Epidemiology and Public Health 2016

EAPM 2016

 “16th Annual Meeting of Geriatric Psychoneuropharmacology"

WASP

7th World Congress on Woman`s Mental Health

Empathia